Římskokatolické farnosti

Žeravice, Ježov, Syrovín

Bratři a sestry,

ve vstupní modlitbě dnešní neděle, 29. neděle v mezidobí, zaznívá krásná prosba:

"Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život;
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem."

Ať už v této době máme obavy o zdraví a životy nebo nebezpečí vidíme primárně jako politickou snahu nemocí vystrašit a zneužít k omezování svobod, vnímáme závažnost situace. Proto chci připomenout výzvu ČBK ze svátku Panny Marie Růžencové k modlitbě růžence především v rodinách (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201007vyzva-stale-rady-ceske-biskupske-konference).

Nepřehlížejme však skutečnost, že Panna Maria ve svých zjeveních modlitbu růžence velice často spojuje s modlitbou za obrácení hříšníků. Nepřehlížejme ani slova dnešní vstupní modlitby: "... od tebe máme všechno dobré...".

Bude dávat dobrý otec svým dětem dobré dary, když je děti nepoužívají správně a tak si jimi škodí? Víme, že náš Nebeský Otec chce pro nás to nejlepší. Nechce pro nás jen několik desetiletí života na zemi. Chce nám dát sám sebe. K tomu, abychom k Němu tímto životem došli nám mají pomáhat i jeho dary, mezi něž mj. patří nejen vnitřní (tu ztrácíme pouze hříchem), ale i vnější svoboda a zdraví. I tyto dary mají člověku pomáhat, aby Bohu svým životem sloužil (věřil v Pravdy Boží, žil v milosti posvěcující a zachovával Boží přikázání) a tak došel věčného Dobra. Jestliže však tyto dary lidstvo nepoužívá k tomuto účelu, používá je špatně (relativizuje první Boží přikázání (v jednoho Boha věřiti budeš), znesvěcuje sváteční den neúčastí na mši sv., zbytečnou prací a honbou za ziskem či nákupy, pošlapává Boží obraz v člověku nejen znesvěcováním manželského svazku, ale i lidské osoby skrze zvrhlé ideologie (gender ...) a k páchání dalších hříchů), pak se nedivme, že tyto dary, které lidstvo nevyužívá ke svému prospěchu, ale k záhubě, Bůh odejme.

Proto, když se modlíme za zachování svobody či odvrácení epidemie, nezapomínejme v první řadě na modlitbu za obrácení hříšníků, za návrat lidstva k Bohu, ale také na pokání za své vlastní hříchy.

Nezapomínejme ani na to, že i když v určitých situacích sledování mše sv. skrze media je náhradou za osobní účast, nikdy to není účast na mši sv. (podobně, jako když chceme zapálit svíčku na hrobě svých blízkých, nenainstalujeme si u hrobu webkameru a nezapalujeme svíčku před monitorem). Náhrada za osobní účast na mši sv. sledováním medií nikdy nezastoupí přijetí svátostí. Proto nezanedbávejme přijímání svátostí ani v této době. I ten, kdo se nedostane v tyto týdny či měsíce na mši sv., ať se nebojí osobně zkontaktovat a domluvit se na individuálním přijetí sv. zpovědi a sv. přijímání ať už v kostele nebo u sebe doma. Nezapomínejme ani (především) na důležitost svátostné posily v případě vážné nemoci či nebezpečí smrti. I v této době má věřící právo na duchovní službu a to dokonce i tehdy, když se ocitne v nemocnici (i na infekčním oddělení). Z toho není vyloučen ani nemocný s covid.

Nedopusťme, aby nám obava o pár okamžiků pozemského života vzala život věčný. Ať nám žádný strach nevezme touhu po setkání s Bohem skrze svátosti, ať nám nevezme důvěru, že všechno, co Bůh sešle či dopustí dokáže použít pro naše věčné dobro.

__________________________________________________________________________

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31784

Žeravice

Ježov

Syrovín