______________________________________________________________________

Novéna ke sv. Josefovi (10. - 18. 3.)

______________________________________________________________________

Modlitba za obrácení hříšníků a odvarácení Božích trestů

______________________________________________________________________

Modlitba sv. Michaeli, archanděle:

https://josefolejnik.cz/wp-content/uploads/858.mp3

______________________________________________________________________

Modlitba za kněze ve farnosti

______________________________________________________________________

V naléhavé potřebě

K. Pohleď, Pane, na naše bolesti!

L. A vytrhni nás z nouze!

Před Tvé oči, Pane, předkládáme svoje viny a rány, které nás stíhají. Víme, že jestli nám neodpustíš, právem zahyneme.

Uděl nám, všemohoucí Bože, bez naší zásluhy, o co Tě prosíme: nedopouštěj, aby byli bouřemi zmítáni ti, které jsi upevnil na skále apoštolské víry a těm, kteří jsou vůči Tobě lhostejní nebo Tě neznají dej poznat, že jen u Tebe je spása.

Skrze našeho Pána, Ježíše Krista, Tvého Syna, který s Tebou v jednotě Ducha sv. žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

K. Sešli nám, Pane, své milosrdenství!

L. Jak doufáme v Tebe!

Rozvaž, Pane, svým smilováním pouta našich hříchů a na přímluvu blahoslavené Panny Marie i všech svatých zachovej nás, své služebníky, naše dobrodince a příbytky ve svatosti. Očisti všechny naše přátele, příbuzné a známé od hříchů a ozdob je ctnostmi. Popřej nám pokoj a stálé zdraví, odvracej od nás viditelné i neviditelné nepřátele, utiš zlou žádostivost. Uděl nám příhodné počasí a úrodu. Zapal v srdcích našich přátel i nepřátel oheň své lásky. Chraň nás od jakékoliv nákazy tělesné i duchovní a všechny přiveď k oddanosti Tobě.

Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Sv. Šebestiáne, oroduj za nás!

Sv. Rochu, oroduj za nás!